Vedtægter for SKIF Esport

§ 1. Navn og hjemsted

§ 1.1 Foreningens navn er SKIF eSport.

1.2 Foreningen har hjemsted i Billund Kommune.

 

§ 2. Formål

2.1 Foreningens formål er at skabe rammer for et socialt, kulturelt og fysisk rum for gamere i alle aldre. Vi vil gerne være med til at fremme interessen for e-sport ved at skabe rammer for et fællesskab, såvel e-sportsligt som socialt og kulturelt. Dette sker ved at samle alle medlemmer under de bedst mulige forhold til udøvelse af gaming og e-sport.

2.2 Dette kan opnås ved:

– at skabe gode fysiske rammer, samt fremme koordinationen af arrangementer med og deltage i andre e-sportsinitiativer lokalt og nationalt.

– at synliggøre foreningen og arbejde i lokalsamfundet for en formel integration og styrkelse af forståelsen for e-sport.

– at give esportudøvere mulighed for at videreudvikle sig ud i esportens verden.

– at glæde og lyst præger alle foreningens aktiviteter og bære dette med i e-sportens udvikling.

2.3 Dette kan ske gennem afholdelse af stævner, events, møder, streaming, offentlig repræsentation ol.

 

§ 3. Medlemskab

3.1 Man er først medlem, når foreningen har godkendt betaling for medlemskabet.

3.2 Udvalget kan til enhver tid afvise anmodninger om optagelse i foreningen og ligeledes ekskludere medlemmer der modvirker eller skader foreningens formål, interesser og omdømme. Medlemmer kan ligeledes ekskluderes, hvis de ikke overholder foreningens skrevne regler.

3.3 Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent senest 14 dage efter, at der er rykket for det.

3.4 Udmeldelse skal ske skriftligt til et medlem af udvalget.

3.5 Der tilbagebetales ikke kontingent, hvis medlemskabet ophører før tid.

3.6 For at spille på SKIF eSports e-sportshold skal spilleren være medlem af foreningen. Dog kan der i yderste nødstilfælde tages en erstatning ind, som ikke er medlem. Dette skal godkendes af et udvalgsmedlem.

3.7 Det er medlemmernes egen pligt at holde sig opdateret via hjemmesiden.

 

§ 4. Kontingent

4.1 Foreningens kontingent fastsættes en gang årligt ved 1. udvalgsmøde inden sæsonstart – alt efter økonomisk behov.

 

§ 5. Medlemsforhold

5.1 Foreningens medlemmer hæfter IKKE personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.

5.2 Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen.

5.3 Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

§ 6. Foreningens drift

6.1 Foreningen er organisatorisk hjemmehørende under hovedforeningen SKIF, som er paraplyorganisation for mange af Stenderup-Krogagers sportsforeninger.

6.2 Foreningens officielle drift og ansvar hører derfor under SKIFs hovedbestyrelse og vi følger hovedforeningens vedtægter. Ved SKIFs bestyrelsesmøder deltager udvalgsformanden for SKIF eSport.

6.3 Foreningens daglige drift varetages af 1 udvalgsformand og 4 menige udvalgsmedlemmer, samt hovedforeningens kasserer. Disse 5 personer udgør udvalget. Udvalget fordeler opgaver og ansvar mellem sig.

6.4 Hvis der sker frafald i Udvalget, vil de resterende udvalgsmedlemmer headhunte ny medlem til udvalget.